Dva klijenta na pultu zajednički čitaju dokument

For a debt-free world.

OBAVIJEST KORISNICIMA KREDITA O PRIJENOSU POTRAŽIVANJA

Poštovani korisnici kredita,

Obavještavamo Vas da je temeljem Ugovora o cesiji zaključenog u Sarajevu dana 20.06.2018. godine između MKF „PRIZMA“ Sarajevo u stečaju i Rješenja Općinskog suda u Sarajevu broj 65 0 St 479149 14 St od 05.06.2018. godine izvršen prijenos portfolija potraživanja MKF „PRIZMA“ Sarajevo u stečaju shodno članovima 436. – 443. Zakona o obligacionim odnosima.

Na ovaj način je društvo EOS MATRIX d.o.o. za poslovne usluge Sarajevo postalo zakoniti vlasnik/povjerilac portfolija potraživanja MKF „PRIZMA“ Sarajevo u stečaju sa isključivim ovlaštenjem da potražuje izmirenje svih prenesenih potraživanja.

Ovim putem Vas ljubazno upućujemo da Vaša dugovanja, umjesto na račun MKF „PRIZMA“ Sarajevo u stečaju, podmirite u korist novog povjerioca EOS MATRIX d.o.o. za poslovne usluge Sarajevo, na račun broj 154 160 200 362 6507, otvoren kod Intesa Sanpaolo banke d.d. BiH.

Kontakt podaci novog povjerioca:

  EOS Matrix d.o.o.
  Head office

  EOS MATRIX d.o.o. Office
  Head office

  Trg solidarnosti 2a
  71000 Sarajevo
  Bosnia and Herzegovina

  Phone: +387 33 846 975
  : +387 63 370 386
  Fax: +387 33 569 251

  infoba@eos-bih.com Visit website

  :

  Monday - Friday:
  08:00 a.m - 08:00 p.m

  For office visits:
  08:00 a.m. - 4:00 p.m.

Send us a message.We'll send you an answer.

Please fill in the required fields.
Please fill in the required fields.
Please fill in the required fields.
Bitte füllen Sie das Pflichtfeld aus.
Please fill in the required fields.

*required fields