Osiguravanje likvidnosti uprkos Corona virusu: zašto je u ovom trenutku isplativo povjeravati naplatu potraživanja

U toku pandemije Corona virusa, mnoge kompanije su se borile sa problemima poput priliva novčanih sredstava. Prema mišljenju Andreasa Behmenburga, regionalnog menadžera prodaje u EOS-u Njemačka, upravo je došlo vrijeme da se ova problematika adresira stručnjacima za naplatu potraživanja. U ovom intervjuu EOS ekspert objašnjava kako kompanije mogu pronaći uglednog partnera za naplatu potraživanja.

  • Dobro uređen sistem naplate potraživanja je od velikog značaja te doprinosi likvidnosti kompanija
  • Međutim, neophodno je mnogo truda i ulaganja ukoliko kompanije samostalno vode ovaj proces, upravo zbog čega je od velikog značaja saradnaj sa eksternom kompanijom za naplatu potraživanja.
  • Ugledna kompanija za naplatu potraživanja se može identifikovati prema načinu na koji tretira neredovne platiše te raznovrsnosti kanala komunikacije kao i ponuđenih opcija plaćanja.

Andreas, u vrijeme krize, likvidnost je od vitalnog značaja za opstanak kompanije. Da li povjeravanje potraživanja može pomoći?

Definitivno! Potraživanja nisu dio osnovne djelatnosti kompanija i menadžmenti kompanija vrlo često tek malo pažnje obraćaju na to. Obim posla odvojen za efikasnu naplatu potraživanja ne bi trebao biti potcijenjen i podrazumijeva ljudske resurse, pravnu ekspertizu i osnovnu tehničku osposobljenost što također znači dodatni trošak, npr. naknada licence za softver. EOS je specijalziran u ovom području, i veliki broj naših procesa je automatiziran i zbog toga mnogo učinkovitiji nego u kompanijama koje proces rade korak po korak i ručno. Pored toga, kompanijama je jedino dozvoljeno naplaćivati naknade u vezi sa potraživanjima, dok kompanije za naplatu potraživanja mogu naplatiti gubitke koji nastaju zbog neplaćanja obaveza, a sve prema Zakonu o naknadi advokata u Njemačkoj, koji ima pozitivne ekonomske implikacije za klijenta.

Andreas Behmenburg, Regional Sales Manager at EOS in Germany
Andreas Behmenburg, Regionalni menadžer prodaje, u EOS-u, Njemačka

Andreas Behmenburg radi u naplati potraživanja još od 1994. i ekspert je u ovoj oblasti. Od 2005. godine zaposlen je u EOS-u Njemačka kao Regionalni menadžer prodaje.

 

Da li kriza prouzrokovana Corona virusom već utiče na poslovanje u EOS-u?

Za sada, sve je veoma stabilno. Učinak krize na praksu plaćanja korisnika još uvijek se ne može pokazati. Međutim, u zadnjem kvartalu 2020. i početkom 2021. značajan je porast u broju kompanija koje su brankrotirale, te kao posljedica, može se očekivati povećan rast nezapolenih. U komunikaciji sa klijentima, već sada se primjećuje da se problemu likvidnosti daje mnogo veći značaj nego u poređenju sa periodom prije krize. I upravo je ovo razlog zašto je sada pravo vrijeme da kompanije ozbjino razmotre prosljeđivanje naplate potraživanja profesionalcima.

 

Women at desk, typing on a tablet

Kako prepoznati dobrog partnera za naplatu potraživanja?

Kao prvo, dobar pružalac usluge naplate potraživanja će biti član BDIU - Saveza Njemačkih kompanija za naplatu duga, ili istih profesionalnih udruženja u drugim zemljama. Također, neophodno je tretiranje dužnika sa uvažavanjem, na fer i korektan način, tako da nakon izmirenja dugovanja oni ponovo mogu tražiti i koristiti usluge kreditora. Još jedan od pokazatelja dobre kompanije za naplatu potraživanja jeste pristupačnost dužnicima - u smislu preferirane komunikacije putem postojećih kanala, također u preferirano vrijeme od jutarnjih do večernjih sati. Pružatelj usluge bi shodno tome trebao koristiti komunikacijske kanale poput email-a, SMS-a, posjeta kancelariji ili funckije chat-a sa specijalistima za naplatu potraživanja. Ovo također podrazumijeva da klijenti, tj. neplatiše mogu izabrati njihovu preferiranu metodu plaćanja, npr. PayPal ili ApplePay. Pored toga, ugledan partner za naplatu potraživanja će naplaćivati samo one takse dozvoljene u zakonskom okviru, jer u pravilu, klijent (kreditor) bi želio otvorenu mogućnost ponovnog poslovanja sa korisnikom kada se dugovanje izmiri.

 

Da li je Vašoj kompaniji potreban profesionalan partner za naplatu potraživanja? Ukoliko da, stupite u kontakt s nama!

Photo credits: Benne Ochs (2), Getty Images

Štampaj